สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555


   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2555  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 2 (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและตำแหน่งนิติกร  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555